O Profilisanju

Profilisanje je izašlo iz polja bezbjednosti, kom je prevashodno bilo i namijenjeno, te ušlo u civilnu sferu – i danas potpada pod ono što se najpreciznije zove deskripcija ličnosti. Najčešće se izučava na onim katedrama gdje postoji “gusto povezana” multidisciplinarnost u razvojnim humanističkim naukama. Nazivaju je još i “politikološkom psihologijom” (jer se koristila/koristi za stvaranje vođa i lidera), kao i “konstruktivnom psihodeskripcijom” (koja je služila/služi za formiranje uspješnijih kadrovskih sektora u značajnim svjetskim firmama), ali i “obavještajnom psihoeksplikacijom” (jer se koristila/koristi u diplomatiji i borbi protiv terorizma). Profilisanje ima za cilj da razumije međuzavisne odnose unutar čovjeka, između pojedinaca i konteksta na koje utiču vjerovanja, motivacija, percepcija, kognicija, obrada informacija, strategije, ubjeđenja, pseudo ubjeđenja, socijalizacija, okolina, emotivna ekspresija, emotivna supresija, psihodinamika, psihostatika, nagoni, gestikulacija…

Koristi se skup tehnika proisteklih sa multidisciplinarnih osnova – kako bi se korisniku pomoglo da u bilo kojem segmentu života napreduje, da se pomakne od tačke u kojoj se nalazi (a koja ga ne zadovoljava), u tačku u kojoj bi želio biti (poziciju ostvarenog cilja).

Napomena: Nikako se ne smije poistovjećivati sa terapijom jer je profilisanje namijenjeno osobama koje nemaju teže psihičke smetnje. Dijagnostikovani problemi psihičke prirode se rešavaju uz pomoć terapeuta (psihologa i psihijatara).

Konkretizovano i uprošćenim načinom rečeno, profilisanje je oblik očitavanja, objašnjavanja, ali i spoznaje jedinstvenosti čovjekove psihe -njegovog uma, potencije, statike, dinamike, emotivnog stanja i kondicije usaglašavanja misli sa sviješću.

Uraditi profil znači imati “vodič za upotrebu samog sebe” ili “vodič kroz sopstvenost”.

Profilisanje je profesija/vještina usmjerena na pomaganje ljudima u potpunijem iskorištavanju vlastitih potencijala te dostizanju životnih i poslovnih ciljeva.

Uradi svoj profil

Program profilisanja je dostupan za sve pojedince sa prostora nekadašnje Jugoslavije – Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija. Svaki čovjek od sada ima mogućnost da zatraži izradu deskriptivnog profila.
Kako se radi o relativno nepoznatom i nedovoljno objašnjenom postupku, brojna pitanja su stizala na našu adresu. Njih ćemo grupisati po sličnosti i odgovoriti još jednom, ovdje:

1. Šta to znači da uradim profil?
– Podrazumijeva izradu profila čovjeka. Najveći dio matrica prema kojima se očitava čovjekova dinamika i statika su autorsko djelo Milisava Popovića

2. Kako profil izgleda?
– Kao skripta od dvadesetak ili čak tridesetak stranica.

3. Šta tu sve piše?
– Definicije i objašnjenja od čega si sazdan. Kakav si. Kakav sve nisi. Kroz razgovor i pisanu komunikaciju sa osobom se dolazi do zaključaka koji mogu biti od značaja za čovjeka.

4. Je li prva faza teška i zadire li se puno u intimu?
– Nije, čak većina kaže da su uživali u razgovoru (I faza). Pitanja nimalo ne zadiru u intimu, tj. nisu ofanzivna.

5. Kakva je druga faza?
– II faza je samostalna… što znači da osoba kod kuće sama radi na ili eseju (posebno zadatom).

6. Kakva je treća faza i zašto je toliko bitna?
– U trećoj fazi čovjek dobija upitnik sa posebno dizajniranim pitanjima… ona su razmještena tako da odgovaraju matrici (tj. rešenjima) iz prve dvije faze. Ne može se reći da je treća faza “najbitnija”, ali s njom se zaokružuje postupak profilisanja.

7. Kad završim sve tri faze koliko ću da čekam na profil?
– Obično nam treba od 7 do 10 dana rada da se sve svede na papir.

8. Šta se dešava sa onima koji urade profil?

– Kad dobijete štivo (deskriptivni profil), brzo se pretvori u neku vrstu “priručnika za upotrebu sebe” ili ogledala koje pruža savjete. Bilo je onih koji su uz pomoć profila promijenili živote – na bolje. Ostale unaprijedi. Profil će te naučiti gdje griješiš i šta propuštaš. Kako da na sve gledaš iz drugog ugla, dovoljno udaljen, a potrebno prisutan.

9. Da li će i drugi znati šta piše u mom profilu?
– Nikako. Samo ti i profiličar. Anonimnost je etikom zagarantovana. Samo će profiličar znati tvoj pravi identitet. Od samog starta ti se dodjeljuje kod (kombinacija od broja i slova) pod kojim se tvoj profil (program) vodi.

10. Koji je narod uradio najviše profila?
– Od evropskih, prednjače Njemci. Japanci su na globalnom nivou najčešći korisnici usluga profiličara.

 

 

Kontakt

Zainteresovani za izradu svog profila sve potrebne informacije mogu da dobiju putem mejla:

stefka.mili@gmail.com